ประกาศ

รูปและทะเบียนยาที่ได้รับอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป

แก้ไขเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ลูกค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ทางช่องทาง Online ท่านสามารถใช้รูปโดยอ้างอิงใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป สำหรับการประกาศขายสินค้าทางร้านค้า Online